Munir, S.Ag., MM

Tempat/tgl. lahir: Jakarta, 4 Desember 1969

Agama: Islam

Istri: Hj. Yuyun Rusmulianty, SH., SE., MM

Anak: M. Fikri Hadzami

Alamat:
Jl. Swakarsa I B No 40, Pondok Kelapa, Jakarta Timur