Dr. Drs. H. Achmad Nawawi, SH., M.Si

Tempat/tgl. lahir: Tegal, 9 Maret 1950
Agama: Islam
Istri: Hj. Ida Cholidah
Anak:

  1. dr. Mutammima Rizqiyani.

Alamat:
Jl. H. Kahfi I, Damai 74, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Pengalaman organisasi:

  1. Bendahara Umum PGRI DKI Jakarta.
  2. Bendahara Umum ICMI DKI Jakarta.
  3. Ketua Umum Sepak Takraw DKI Jakarta.