Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

H. Ichwan Zayadi, SE
Penasehat
H. Matnoor Tindoan, SH
Penasehat
H. Usman Helmy, SH
Ketua
Drs. H. Samsudin
Wakil Ketua
Mujahid Samal
Sekretaris
H. Belly Bilalusalam, SH
Wakil Sekretaris
H. Rendhika D. Harsono, M.Sc
Bendahara
H. Maman Firmansyah, SH
Anggota
Hj. Nina Lubena
Anggota
H. Suwaji Fahrur Rozi, S.Ag
Anggota